30
MAR
2024

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

https://ckziu.tuchow.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25.


Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody braku spełnienia wymagań

 • Większość filmów i zdjęć zostało opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusław Harańczyk, ckziu.tuchow@gmail.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 6525819 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw ObywatelskichDostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie

Reymonta 19
33-170 Tuchów

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Wewnątrz budynku znajduje się platforma schodowa oraz winda wyposażona w przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille’a umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
 • Jeżeli potrzebujesz skorzystać z platformy schodowej – uprzedź nas o tym przynajmniej dzień wcześniej. Zadzwoń pod numer telefonu (14) 6525 58 19. Podaj też godzinę planowanej wizyty.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Przestrzeń za wejściem

 • Na parterze znajduje się Portiernia.
 • Korytarze posiadają odpowiednią szerokość.
 • W budynku są oznaczenia pięter i pomieszczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Sekretariat i gabinety Dyrektora oraz Wicedyrektora znajdują się na 1 piętrze, dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewnia winda.
 • W sekretariacie szkoły zainstalowana jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.
 • Po wcześniejszym umówieniu wizyty jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
 • W budynku są oznaczenia pięter i pomieszczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ciągi poziome

 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Oznaczenia są kontrastowe.
 • W razie problemów – zadzwoń do obsługi na numer telefonu: (14) 6525 58 19

Pomieszczenia

 • Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Skip to content