23
KWI
2021

Informacja dla maturzystów o zasadach bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021 w CKZIU w Tuchowie

Tuchów, 23 kwietnia 2021 r.

 

Informacja dla maturzystów o zasadach bezpieczeństwa
podczas egzaminu maturalnego  przeprowadzanego w roku 2021
w  CKZIU w Tuchowie

PLIK z PROCEDURĄ

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawiam procedury dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa podczas przeprowadzania egzaminu maturalnego w CKZIU w Tuchowie:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie  może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą   na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; należy przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
 6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Przed egzaminem i po jego odbyciu zdający nie powinni kontaktować się z innymi zdającymi, zwłaszcza należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu, a także po jego zakończeniu.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to  za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu  nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mają obowiązek poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem egzaminów.
 3. Jeśli podczas egzaminu z języka polskiego zdający chce skorzystać ze słownika ortograficznego lub słownika poprawnej polszczyzny, może to zrobić po uprzednim zdezynfekowaniu rąk płynem dostępnym w sali egzaminacyjnej. Po skorzystaniu      ze słowników zdający powinien również zdezynfekować ręce.
 4. Każdemu zdającemu zostanie przed egzaminem zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.
 5. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, składając podpis w wykazie zdających przy użyciu własnego długopisu.
 6. Losowanie numeru stolika przeprowadza członek zespołu nadzorującego w obecności zdajcego.
 7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 8. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w przeddzień egzaminu zdający sprawdza (przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, czyli w maseczce i rękawiczkach) w ciągu jednej godziny poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się      w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły).

 

Bogusław Harańczyk

dyrektor CKZiU w Tuchowie

 

PLIK Z PROCEDURĄ

zarzadzenie_16marca

Powered by WordPress Popup