30
MAR
2021

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://ckziu.tuchow.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Większość filmów i zdjęć zostało opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusław Harańczykckziu.tuchow@gmail.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 6525819 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie

Reymonta 19
33-170 Tuchów

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Wewnątrz budynku znajduje się platforma schodowa oraz winda wyposażona w przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille’a umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
 • Jeżeli potrzebujesz skorzystać z platformy schodowej – uprzedź nas o tym przynajmniej dzień wcześniej. Zadzwoń pod numer telefonu (14) 6525 58 19. Podaj też godzinę planowanej wizyty.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Przestrzeń za wejściem

 • Na parterze znajduje się Portiernia.
 • Korytarze posiadają odpowiednią szerokość.
 • W budynku są oznaczenia pięter i pomieszczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Sekretariat i gabinety Dyrektora oraz Wicedyrektora znajdują się na 1 piętrze, dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewnia winda.
 • W sekretariacie szkoły zainstalowana jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.
 • Po wcześniejszym umówieniu wizyty jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
 • W budynku są oznaczenia pięter i pomieszczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ciągi poziome

 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Oznaczenia są kontrastowe.
 • W razie problemów – zadzwoń do obsługi na numer telefonu: (14) 6525 58 19

Pomieszczenia

 • Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://ckziu.tuchow.pl

Status pod względem zgodności:

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Niniejsze oświadczenie zaktualizowano dnia 25.05.2022 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data publikacji strony internetowej CKZIU w Tuchowie : 2008r.  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.09.2022 r..

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon A- A+

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych (np. Microsoft Edge umożliwia czytanie szkolnej strony internetowej. Po otwarciu strony sieci web kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na stronie, a następnie wybierz Czytaj na głos . Możesz też wybrać Ustawienia i nie tylko ALT+X , a następnie Czytaj na głos.)

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Dostępność architektoniczna obiektów CKZIU w Tuchowie

Budynek główny szkoły przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Przed wejściem, znajduje się bezpłatny parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście jest na poziomie chodnika umożliwiające swobodny wjazd wózkiem.
 • Wewnątrz budynku znajduje się platforma schodowa oraz winda wyposażona w przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille’a umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
 • Na parterze znajduje się Portiernia.
 • Korytarze posiadają odpowiednią szerokość.
 • Na jednym piętrze jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych
 • Pies przewodnik może asystować w czasie wizyty w szkole.
 • Po wcześniejszym umówieniu wizyty jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
 • W budynku są oznaczenia pięter i pomieszczeń w alfabecie Braille’a  dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Sekretariat i gabinety Dyrektora oraz Wicedyrektorów znajdują się na 1 piętrze, dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewnia winda.
 • w sekretariacie szkoły zainstalowana jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.

Opis innych dostosowań:

w korytarzu głównym dla uczniów, rodziców i innych osób udostępniono wszelkie informacje o zasadach i godzinach funkcjonowania szkoły.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.14 6525819. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać :

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie informacji lub elementu strony internetowej które mają być dostępne cyfrowo
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą zgłaszającej żądanie
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content