18
GRU
2020

Przetarg – Mistrzowie w zawodzie II

Przetarg – Mistrzowie w zawodzie II

Grudzień 2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną w dalszej części „Pzp”.

Prawo zamówień publicznych: zadanie pn: „PRZEPROWADZENIE KURSÓW BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE II”

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Priorytet X, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego http://mistrzowiewzawodzie.pl od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej do upływu terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej br nr 2020/S 247-61308

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

 

Skip to content