16
PAź
2020

Kształcenie hybrydowe

Zarządzenie nr 26 Dyrektora CKZIU  w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 19 października 2020.

Informacja o organizacji pracy szkoły od 19 października 2020 r.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną wprowadza się w szkole nauczanie hybrydowe, co oznacza, że:
1. Zajęcia stacjonarne odbywać będą w szkole klasy I i IV oraz klas 3A– zgodnie z dotychczasowym podziałem godzin we wszystkie dni tygodnia.
2. Klasy II i I  do szkoły przychodzą zgodnie z poniższym harmonogramem:

klasa zajęcia stacjonarne
2 TPA  poniedziałek
2 TPB  wtorek
2 TPC  poniedziałek
2 TGA  czwartek
2 TGB  czwartek
2 TGC  wtorek
3 TA     środa
3 TB     wtorek i środa
3 TC     środa
2 PA    wtorek i środa
2 GA    czwartek i piątek
2 GB    wtorek i środa

Wszystkie zajęcia w tych dniach odbywać się będą według dotychczasowego planu lekcji ( dotyczy to zarówno zajęć praktycznych jak i teoretycznych)

3. W pozostałe dni w tych klasach obowiązuje nauczanie zdalne  – zgodnie z dotychczasowym planem lekcji i w czasie rzeczywistym. Regulamin kształcenia zdalnego stanowi załącznik nr.1 do niniejszego zarządzenia.
4. Podstawowe platformy komunikacyjne z nauczycielami to Classroom i e-dziennik.
5. Na każdej lekcji uczeń zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności na zajęciach w czasie rzeczywistym – przypominam, iż podstawą klasyfikacji jest 50% obecności na zajęciach w semestrze.
6. Wszelkie pytania do nauczycieli, zadania, ćwiczenia należy odsyłać do godziny 18.00 każdego dnia.
7. Z biblioteki szkolnej można korzystać w dni nauki stacjonarnej.
8. Uczniowie mieszkający w internacie mogą się w nim zameldować wieczorem w przeddzień zajęć stacjonarnych ( nie dotyczy niedzieli).

 

Załącznik nr 1.

Regulamin kształcenia zdalnego

 1. Dopuszcza się następujące formy kształcenia zdalnego : interaktywne onnline (uczniowie i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz offline (uczniowie realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy przekazane im przez nauczyciela).
 2. Nauczyciele CKZIU prowadzą zajęcia w formie interaktywnej i offline.
 3. Zajęcia interaktywne z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji (ZOOM, Skype, Cisco Webex, Microsoft Teams)  oraz Classroom , nauczyciele prowadzą z częstotliwością uzależnioną od tygodniowej liczby godzin nauczania danego przedmiotu, tj.

– w przypadku przedmiotów nauczanych w liczbie 1 lekcji tygodniowo – co drugi tydzień nauczania zdalnego;

– w przypadku przedmiotów nauczanych w liczbie 2-3 lekcji tygodniowo – co najmniej raz w tygodniu;

– w przypadku przedmiotów nauczanych w liczbie 3-4 lekcji tygodniowo – co najmniej dwa razy w tygodniu;

 1. Zajęcia interaktywne odbywają się w terminach wynikających ze stałego planu zajęć obowiązującego w CKZIU. Harmonogramy zajęć interaktywnych w kolejnych tygodniach przekazywane będą uczniom i ich rodzicom w sobotę poprzedzającą dany tydzień zajęć zdalnych.
 2. Obecność ucznia na zajęciach online stwierdza prowadzący je nauczyciel na podstawie udziału w nich ucznia przy włączonej kamerze lub na podstawie wpisu dokonanego przez ucznia  w zakładce STRUMIEŃ lub poprzez wypełnienie FORMULARZA w platformie Classroom w pierwszych 5 minutach zajęć.
 3. Obecność ucznia na zajęciach offline odnotowuje się z chwilą otrzymania od ucznia, wykonanego zadania lub testu w terminie określonym przez nauczyciela.
 4. W przypadku braku dostępu do urządzeń umożliwiających uczniowi udział w nauczaniu zdalnym rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie wychowawcę. W takiej sytuacji dyrektor CKZIU poprzez wychowawcę poinformuje ucznia i rodziców, w jaki sposób będzie realizowane kształcenie na odległość. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy klasy o ewentualnych problemów zdrowotnych danego ucznia, uniemożliwiających lub utrudniających mu naukę w formie zdalnego nauczania.
 5. Nauczyciel może przekazywać zadania do wykonania w następujących formach:

– klasycznej, z odwołaniem do podręcznika,

– w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,

– w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy, gry i symulacje),

– w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne.

Częstotliwość wysyłania informacji zależy od planu pracy i organizacji zajęć przez danego nauczyciela.

 1. Zaleca się nauczycielom różnicowanie form materiałów przekazujących wiedzę. Nauczyciel może przekazywać wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, wykorzystania obecnych w Internecie zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.). W przekazywanych materiałach dominować powinny treści kształcące i objaśniające problematykę zajęć. Przekazywane materiały nie mogą spełniać wyłącznie funkcji kontrolnej.
 2. Użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od formy lekcji przyjętej przez nauczyciela. Precyzyjne zalecenia dotyczące wykorzystania materiałów będą przekazywali uczniom nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 3. Termin wykonania danego zadania nauczyciel określa w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien poprosić o pomoc nauczyciela.
 4. Zadania, których wykonanie zlecono uczniom w kształceniu zdalnym powinny być przedmiotem oceny.
 5. W procesie wystawiania ocen obowiązują zasady zapisane w statucie CKZIU. Oceny śródroczne i końcoworoczne wystawione zostaną z uwzględnieniem wyników pracy w czasie nauczania stacjonarnego i nauczania zdalnego. Oceny wystawiane przez nauczyciela w czasie kształcenia zdalnego będą uwzględniać  warunki  nauczania zdalnego.
 6. Treści edukacyjne podawane w kształceniu zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań uczniów.
 7. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do modyfikacji programów nauczania oraz dostosowania rozkładów materiału do możliwości prowadzenia zajęć w systemie zdalnym.
 8. Proces nauczania zdalnego odnotowują w e-dzienniku prowadzący go nauczyciele.

Bogusław Harańczyk

Skip to content