27
LIP
2020

Przetarg – Mistrzowie w zawodzie II

Lipiec, 2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: zadanie pn:  „Adaptacja – przebudowa budynku kuźni – spawalni przy Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Tuchowie dz. nr 1814/3”

Zamówienie dotyczy remontu, przebudowy budynku kuźni – spawalni przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Priorytet X, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Załączniki do przetargu dostępne na:  www.mistrzowiewzawodzie.pl

Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ba3aac1b-f0e3-4bda-85ab-4f5f9be9cc39

Skip to content