01
CZE
2020

Informacja dla maturzystów o zasadach bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego

matura_logo

Informacja dla maturzystów o zasadach bezpieczeństwa
podczas egzaminu maturalnego
przeprowadzanego w roku 2020 w CKZIU w Tuchowie

 

W oparciu w wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawiam procedury dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa podczas przeprowadzania egzaminu maturalnego w CKZIU w Tuchowie:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; należy przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
 6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 11. Przed egzaminem i po jego odbyciu zdający nie powinni kontaktować się z innymi zdającymi, zwłaszcza należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu, a także po jego zakończeniu.
 12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu  nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

O tym, że zdający nie może ze względów zdrowotnych zakrywać ust i nosa, należy poinformować dyrektora szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 1. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi egzaminami ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.
 2. Jeśli podczas egzaminu z języka polskiego zdający chce skorzystać ze słownika ortograficznego lub słownika poprawnej polszczyzny, może to zrobić po uprzednim zdezynfekowaniu rąk płynem dostępnym w sali egzaminacyjnej. Po skorzystaniu ze słowników zdający powinien również zdezynfekować ręce.
 3. Każdemu zdającemu zostanie przed egzaminem zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.
 4. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, składając podpis w wykazie zdających przy użyciu własnego długopisu.
 5. Losowanie numeru stolika przeprowadza członek zespołu nadzorującego w obecności zdajcego.
 6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 7. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w przeddzień egzaminu zdający sprawdza (przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, czyli w maseczce i rękawiczkach) w ciągu jednej godziny poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły).

 

Bogusław Harańczyk

dyrektor CKZiU w Tuchowie

 

Załącznik:   INFORMACJA DO POBRANIA

 

 

Skip to content