25
MAR
2020

Zarządzenie dyrektora CKZIU w związku z COVID-19

Zarządzenie NR 8/2020
Dyrektora Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie
z dnia 25 marca 2020r.
w sprawie organizacji ZDALNEGO NAUCZANIA w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z COVID-19

 

I.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, realizując zadania szkoły w formie kształcenia na odległość określa się w szczególności:

 1. Sposoby i tryb realizacji zajęć:
 2. Informacja o sposobie realizacji zadań naszej szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania będzie przekazywana się poprzez:
  a) dziennik elektroniczny Vulcan;
  b) strona internetowa szkoły www.ckziu.tuchow.pl.B. Realizacja zadań będzie się odbywała poprzez udostępnianie przez nauczycieli materiałów własnych lub ogólnie dostępnych w sieci Internet w szczególności na platformach edukacyjnych polecanych przez MEN i wydawnictwa oraz w formie ustalonej przez nauczyciela uwzględniającej:
  a) wiek ucznia;
  b) możliwości sprzętowe i dostępowe uczniów oraz nauczycieli;
  c) zasoby sprzętowe nauczycieli;
  d) możliwości i umiejętności uczniów i nauczycieli w obsłudze sprzętu i programów;
 3. Dostępne formy:
  a) dziennik elektroniczny Vulcan;
  b) poczta elektroniczna
  c) komunikatory i portale (np. messenger, skype, itp)
  d) platforma edukacyjna do pracy zdalnej Classroom;
  e) platformy komunikacji online ( Webex, Meet)
 4. Koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami:A. Przesyłanie korespondencji dotyczącej zdalnego nauczania (zagadnienia, zadania, rozwiązania, linki do zamieszczanych materiałów) na wydzielonego maila lub konto na dzienniku elektronicznym, w zależności od wybranej formy kontaktu.B. Publikowanie treści i zadań na platformie Classroom
 5. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach.A. Nauczyciele podczas zdalnego nauczania realizują tylko treści podstawy programowej.B. Plany nauczania poszczególnych przedmiotów zostają dostosowane do specyfiki zajęć i możliwości kształcenia online.

  C. O wszelkich zmianach w planach nauczania należy poinformować dyrektora szkoły.

 6. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;A. Monitorowanie odbywa się poprzez dostępne formy zdalnego nauczania:
  a) poczta elektroniczna,
  b) dziennik elektroniczny;
  c) komunikatory
  d) ocena postępów ucznia to ocena bieżącej pracy i wykonanych przez niego zadań wpisywana jest do dziennika elektronicznego.

 

 1. Ustala się następujące warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianu wiadomości i umiejętności:
 2. Egzaminy przeprowadza się w terminach i w sposób określony w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 3. Egzaminy przeprowadza się poprzez platformę do komunikacji online Meet wykorzystując loginy ucznia i nauczyciela zawierające domenę szkolną: ckziutuchow.org

 

 1. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły;A. Tematy realizowanych zajęć odnotowuje się w dzienniku elektronicznym,B. Przesyłane materiały do zdalnego nauczania archiwizowane są w edzienniku lub na platformie Classroom.

 

 1. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;A. Realizacja zajęć odbywała się będzie poprzez udostępnianie przez nauczycieli materiałów własnych lub ogólnie dostępnych w sieci Internet w szczególności platformach edukacyjnych polecanych przez MEN ( w tym www.epodręczniki.pl) oraz wydawców podręczników .

 

 1. Zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazania im informacji o formie i terminach tych konsultacji;A.  Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielami możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny Vulcan – wiadomości oraz poprzez zakładkę STRUMIEŃ  w platformie Classroom.
 2. Kontakt uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły możliwy jest telefonicznie , poprzez sekretariat szkoły lub poprzez wiadomości w edzienniku.

 

 1. Potrzeba modyfikacji programów nauczania.A. Nauczyciele podczas zdalnego nauczania realizują programy zawarte w SZPN.B.  Plany nauczania poszczególnych przedmiotów zostają dostosowane do specyfiki zajęć i możliwości kształcenia online.

 

 1. Realizacja zadań wynikających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.A. Realizacja zajęć rewalidacji odbywać się będzie zgodnie z przydziałem i tygodniowym wymiarem w formie ustalonej indywidualnie z rodzicami ucznia;B. Ustalenie terminu i sposobu konsultacji z pedagogiem szkolnym dla rodziców i uczniów – sporządzanie notatek służbowych.

  C. Udzielenie porad przed dziennik elektroniczny.

 

 1. Realizacja indywidualnego nauczania
 2. Nauczania indywidualne realizowane jest zgodnie z przydziałem i tygodniowym wymiarem w formie nauczania zdalnego.

 

 1. Warunki dodatkowe konieczne do uwzględnienia w pracy zdalnej.
 2. Nauczyciele dostosowują zakres i formę pracy z uczniami do:
  – możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  – łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

II .

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 25  marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz.U. z 2020 poz 530 ) zarządza się, co następuje:

 

 1. Wykonywanie wszelkich czynności Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie, określonych przepisami Prawa Oświatowego, odbywać się będzie do odwołania drogą elektroniczną, za pomocą innych środków łączności, lub w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiedniego protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

III.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

Zarządzenie 8/2020

Skip to content