19
MAR
2020

Przetarg – Mistrzowie w zawodzie II

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II

Zamówienie dotyczy następujących stanowisk: kierownik projektu, specjalista ds. kontrolingu, webmaster, specjalista ds. zamówień publicznych oraz liderzy szkolni.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Priorytet X, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych : https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9ebe1f69-f08e-4d95-b8a2-d55d00459f0a

Załączniki:

Z_1_SPECJALISTA_PZP OPZ.doc

Z_1_WEBMASTER OPZ.doc

Zał_2_PROJEKT_UMOWY-liderzy, kierownik, finanse, webmaster, PZP.docx

Zał_4_OFERTA WYKONAWCY.doc

SIWZ _1-1.docx

Z_1_KIEROWNIK_PROJEKTU OPZ.docx

Z_1_SPECJALISTA ds. kontrolingu OPZ.doc

Z_1_SZKOLNY_LIDER OPZ-1.docx

Zal_3_OŚWIADCZENIE_WYKONAWCY.docx

Skip to content