28
WRZ
2017

Informatyka-stawiam na rozwój


Zgodnie z pismem otrzymanym od Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości dot. wyboru projektów skierowanych do dofinansowania w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – część konkursowa Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 projekt „Informatyka – stawiam na rozwój” uzyskał 163,5 punktów na 170 maksymalnych do zdobycia, w związku z czym został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania.

W CKZiU Tuchów we wrześniu br. zainstalowano sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć w formie wideokonferencji w ramach partnerskiego projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej Poddziałanie 2.1.3 RPO WM, dzięki czemu w szkole możliwa jest realizacja projektu obejmującego realizację zajęć on-line.
W ramach projektu 
„Informatyka – stawiam na rozwój” zaplanowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line  dla uczniów technikum chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy z obszaru informatyka. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi, dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru informatyka. Planuje się 30 godz lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018 dla 1 grupy 15 osobowej. W ramach projektu uczniowie jeden raz w semestrze odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na który zapewniony będzie transport i ubezpieczenie. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczyciela bezpośrednio związanych z wybranym obszarem tematycznym. Zostaną zakupione niezbędne materiały dla uczniów. Ogólna wartość projektu to 8 455,46 zł, w tym dofinansowanie 90% – 8 032,68 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 422,78 zł.

 Rekrutacja na formy wsparcia dla uczniów odbywa się od 29września 2017r. do 9 października 2017r. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie oddzielnych listy zakwalifikowanych. Szczegóły rekrutacji określa Regulamin.   Zachęcamy do zapoznania się z warunkami udziału oraz uczestnictwa w projekcie.
infor

Skip to content