01
WRZ
2016

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Książki dla bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnowski trafi czterdzieści tysięcy złotych na książki do bibliotek szkolnych przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dzięki przygotowanemu przez powiat wnioskowi i pozyskaniu środków Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie i Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie otrzymają w tym roku po 10 000 zł. Tym samym cztery nasze szkoły znalazły się w gronie 334 szkół i 4 bibliotek pedagogicznych w Małopolsce, którym łącznie została przyznana kwota ponad 2,8 miliona złotych. Dodatkowo na realizację zadania Powiat przekaże 2 500 zł każdej szkole jako wkład własny.

Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przyjęty został przez Radę Ministrów 6 października 2015 roku. Organ prowadzący daną szkołę lub bibliotekę pedagogiczną może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w trakcie trwania programu, a placówki, które nie otrzymały w danym roku wsparcia finansowego, mogą się o nie ubiegać podczas naborów wniosków prowadzonych w kolejnych latach.

Celem dotacji jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi.

Zgodnie z § 3.1. „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2016 w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” w zamian za udzielone wsparcie Powiat zobowiązany jest zapewnić, aby szkoły, które otrzymają dotację podjęły następujące działania:

  • zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
  • podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą w szczególności wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo, organizowanych w bibliotekach szkolnych, bibliotekach publicznych oraz bibliotekach pedagogicznych oraz planowanie zakupów książek;
  • zorganizowały co najmniej jedno, w czasie roku szkolnego, wydarzenie promujące czytelnictwo, spotkanie z twórcami  literatury  dziecięcej i młodzieżowej, spotkanie z rodzicami na  temat  wpływu czytania na rozwój dzieci, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych metodą projektu z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
  • uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
  • zorganizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, którego temat, zakres i sposób realizacji ustalą nauczyciele prowadzący zajęcia w tych oddziałach;
  • dostosowały organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów – umożliwienie wypożyczania książek  również  na  okres  ferii  zimowych  i  letnich;
  • uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
Skip to content