04
WRZ
2014

Matura z języka polskiego

 

Uwaga MATURZYŚCI!   Poniżej publikujemy tematy do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W TUCHOWIE

Tematy do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego

rok szkolny 2014/2015

Nr tematu

LITERATURA

Temat
1. Istota i funkcja utworów parenetycznych. Przedstaw problem, wykorzystując utwory reprezentatywne dla dwóch epok literackich.
2. Porównaj obraz Warszawy w literaturze XIX i XX wieku na wybranych przez siebie przykładach.
3. Różne oblicza matek. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przez siebie przykładów       z literatury polskiej i obcej.
4. Kryminał jako gatunek literacki. Ukaż specyfikę tego gatunku na wybranych przez siebie przykładach z literatury polskiej i obcej.
5. Perswazja i apel jako literackie sposoby kształtowania moralnych i politycznych postaw Polaków. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady z literatury polskiej.
6. Niepokoje końca wieku i próby ich przezwyciężania w literaturze młodopolskiej  i  współczesnej. Rozważ problem na wybranych przykładach.
7. W jaki sposób twórcy literatury różnych epok realizowali hasło „śmiechem naprawiać obyczaje”? Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przez siebie przykładów.
8. Mity polskiego romantyzmu i ich kontynuacje w literaturze spadkobierców. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
9. Różne postawy wobec Innego w ukazane literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
10. Przedstaw różne modele małżeństwa na wybranych przez siebie przykładach z literatury polskiej i obcej.
11. Na podstawie analizy wybranych utworów przedstaw różne realizacje problemu ludzkiej wolności i odpowiedzialności w prozie XIX i XX wieku.
12. Funkcja przedmiotów w utworach literackich. Przedstaw różne jej odmiany na wybranych przez siebie przykładach.
13. Radość istnienia jako temat polskich i obcych utworów literackich. Zaprezentuj wybrane przez siebie przykłady, zwracając uwagę na jej przyczyny.
14. Bohaterowie i antybohaterowie w literaturze. Przedstaw ich funkcje w wybranych przez siebie przykładach literackich.
15. Zazdrość jako motyw literacki. Przedstaw problem na wybranych przez siebie przykładach z różnych epok.
16. Na wybranych przykładach przedstaw funkcjonowanie motywów tyrtejskich w literaturze polskiej.
17. Zanalizuj twórczość Kolumbów jako poetycki zapis zmagania się straconego pokolenia
z wyrokami historii.
18. Na wybranych przykładach omów związki literatury z psychologią.
19. Rozmowa z samym sobą jako temat dzieł literackich. Na podstawie analizy przykładów
z różnych epok przedstaw funkcje tych rozmów oraz okoliczności życiowe, w których rodzą się refleksje o życiu.
20. Jaką prawdę o człowieku prezentują w swoich utworach pisarze XIX i XX wieku? Omów problem, odwołując się do wybranych powieści psychologicznych tych epok.
21. Wizerunek cudzoziemca w literaturze polskiej. Omów różne aspekty cudzoziemskości (obyczajowe, psychologiczne, egzystencjalne ), analizując wybrane przykłady.
22. Literatura pisana przez kobiety i dla kobiet. Przedstaw różne jej odmiany na podstawie wybranych przykładów.
23. Różne relacje synów z ojcami. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przez siebie przykładów literackich.
24. Symbolika liczb w utworach literackich. Przedstaw ją, odwołując się do wybranych przez siebie utworów z literatury polskiej i obcej.
25. Różne zachowania człowieka w sytuacjach ekstremalnych. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przez siebie przykładów literackich.
26. Różne obrazy życia ludzi wykluczonych. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich.
27. Kobieta niezależna w literaturze. Przedstaw różne jej portrety, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.
28. Literatura w obronie wartości uniwersalnych. Przedstaw problem na wybranych przykładach z różnych epok.
29.
Ewolucja dramatu jako rodzaju literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.
27. Dokument i parabola jako dwa sposoby mówienia o współczesności. Zanalizuj wybrane przykłady literackie.
28. Na podstawie wybranych przykładów omów różne role scen finałowych w interpretacji tekstu literackiego.
29. Na podstawie wybranych przez siebie przykładów przedstaw różne obrazy prowincji w literaturze i określ ich funkcje.
30. Różne rodzaje liryki pejzażowej i jej funkcje. Omów temat, odwołując się do wybranych przez siebie przykładów z różnych epok.
31. Różne relacje między człowiekiem a społeczeństwem. Przedstaw je, analizując wybrane utwory autorów literatury współczesnej.
33. Porównaj funkcje motywu dziecięcej zabawki (zabawek) w wybranych dziełach literackich
z różnych epok.
34. Kultura jako źródło cierpień. Omów i oceń wybrane przez siebie postawy bohaterów utworów literackich z różnych epok wobec norm wychowania.
35. Bohater literacki – dekadent. Przedstaw najciekawsze jego kreacje na podstawie przykładów
z literatury polskiej i obcej.
Nr tematu

ZWIĄZKI   LITERATURY   Z   INNYMI

DZIEDZINAMI   SZTUKI

Temat
1. Malarstwo i literatura w służbie idei. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.
2. Mieszczanie w literaturze i filmie XX w. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
3. Techniki malarskie (impresjonizm i ekspresjonizm) jako środki wyrazu w literaturze   i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
4. Sposoby przedstawiania postaci irracjonalnych w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
5. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
6. Artystyczne inspiracje historii w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej dzieł.
7. Rola aluzji literackiej we współczesnej kulturze masowej. Omów problem, odwołując się
do przykładów literackich, filmowych, reklamowych i plastycznych.
8. Literackie i malarskie obrazy świata pozaziemskiego. Omów temat, odwołując się do przykładów z różnych epok.
9. Zaprezentuj funkcjonowanie postaci mitologicznych w wybranych dziełach literatury i sztuki.
10. Motyw genezyjski w literaturze i sztuce. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach.
11. Przedstaw funkcje ubioru w literaturze i innych dziedzinach sztuki na wybranych przykładach.
12. Zbadaj i oceń współczesną wokalno – muzyczną interpretację utworów lirycznych wybranych poetów.
13. Porównaj obraz wojny w znanych Ci filmach i literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
14. Topos Nike w literaturze i sztuce różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
15. Realizm jako metoda twórcza. Przedstaw temat na wybranych przykładach literatury i sztuki.
16. Kicz w kulturze. Zanalizuj zjawisko na wybranych przykładach literackich i plastycznych.
17. Rola prawdy w życiu bohatera. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przez siebie przykładów literackich i filmowych.
18. Alegoria jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
19. Różne portrety żon w literaturze, filmie i teatrze. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przez siebie przykładów.
20. Estetyka brzydoty w literaturze i sztuce. Zanalizuj wybrane przykłady.
21. Różne ujęcia motywów katastroficznych w kulturze XIX i XX wieku. Zanalizuj wybrane dzieła literackie i filmowe.
22. Człowiek walczący ze złem. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i z innych dziedzin sztuki (filmowe, teatralne, malarskie).
23. Różne ujęcia pejzażu w dziełach literackich i plastycznych. Zanalizuj wybrane przykłady.
24. Nawiązania literackie we współczesnej kulturze. Zanalizuj przykłady literackie, filmowe, reklamowe.
25. Różne modele świętości w kulturze europejskiej. Zanalizuj wybrane przykłady.
26. Pieta, mater dolorosa jako temat literacki, malarski i rzeźbiarski. Przedstaw na wybranych
na wybranych przykładach z różnych epok.
27. Archetypy i toposy w kulturze. Zanalizuj wybrane przykłady z różnych epok.
28. PRL w literaturze i filmie. Scharakteryzuj wybrane typy bohaterów.
29. Różne ujęcia motywu labiryntu w kulturze. Zanalizuj wybrane przykłady.
30. Zwierzę jako temat w dziełach malarskich oraz bohater utworów literackich. Przedstaw różne sposoby realizacji tego tematu.
31. Zwykli i niezwykli w ujęciach literackich i filmowych. Zanalizuj wybrane przykłady.
32. Kapitalizm i kapitaliści jako temat dzieł literackich i filmowych. Zanalizuj wybrane przykłady.
33. Ruiny, mogiły, opuszczone zamki… Omów funkcje tego motywu w literaturze i sztuce różnych epok.
34. Dylematy światopoglądowe bohaterów literackich i filmowych. Przedstaw je, odwołując się do przykładów z różnych epok.
35. Zanalizuj przykłady wykorzystania tradycji ludowej jako źródła inspiracji w twórczości poetów, malarzy i muzyków różnych epok.
36. Literackie, filmowe i teatralne świadectwa konfliktu młodych ze starymi. Zanalizuj wybrane przykłady.
37. Różne formy zniewolenia jako temat tekstów kultury. Przedstaw go, odwołując się do przykładów z kilku epok.
38. Motyw drogi w kulturze. Przedstaw jego różnorodne ujęcia na wybranych przykładach tekstów kultury (literatura, film, teatr, malarstwo lub inne).
39. Literatura i sztuka wobec systemów totalitarnych. Zaprezentuj różne ujęcia problemu.
40. Motyw Erosa i Tanatosa w literaturze i sztuce. Omów jego funkcjonowanie na podstawie wybranych przykładów z różnych epok.
     
Nr tematu

JĘZYK

Temat
1. Neologizmy w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.
2. Stylizacja językowa w dziełach literackich. Omów jej rodzaje, cechy i funkcje w wybranych utworach.
3. Łacińskie i greckie korzenie języka polskiego. Omów problem na podstawie analizy zgromadzonego przez siebie materiału językowego.
4. Omów język wybranych postaci literackich ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
5. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. Omów temat.
6. Twórcze wykorzystanie języka mówionego w literaturze współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
7. Wyjaśnij, jakie tendencje współczesnej polszczyzny znalazły odzwierciedlenie w nazwach sklepów, firm, restauracji, kawiarni, instytucji. Omów problem na dowolnie wybranych przykładach.
8. Określ istotę i znaczenie archaizacji w wybranych utworach.
9. Impresywna funkcja języka reklam – przeprowadź analizę przykładów.
10. Stylizacja środowiskowa jako tworzywo literackie. Przedstaw jej funkcje, odwołując się
do wybranych przykładów literackich.
11. Zaprezentuj perswazyjne cechy języka propagandy politycznej XX wieku.
12. Przeprowadź analizę językową i kulturową przysłów polskich (na przykładzie przysłów
o określonej tematyce).
13. Wpływ literatury na frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcje frazeologizmów w polszczyźnie.
14. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach.
15. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.
16. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.
17. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj język twoich dziadków na tle polszczyzny współczesnej.
18. Specyfika języka więźniów lagrów i łagrów. Przedstaw temat, analizując zgromadzony materiał.
19. Analizując wybrane utwory współczesnej liryki polskiej, omów frazeologizmy jako tworzywo poetyckie.
20. Zanalizuj literackie opisy przyrody, biorąc pod uwagę zastosowane w nich środki językowe
i stylistyczne.
Skip to content