Regulamin rekrutacji

REGULAMIN  SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie
w Tuchowie

( dot. naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019)

Podstawa prawna :

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego …
2.Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie 2/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

§1.

1.Regulamin określa zasady i tryb przyjmowania kandydatów do szkół wchodzących w skład CKZiU w Tuchowie
2.Określenie „ szkoła ponadgimnazjalna ” używane w regulaminie oznacza :  Technikum na podbudowie gimnazjum oraz Branżową Szkołę 1 Stopnia na podbudowie gimnazjum..
3.O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
4.Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dokonują elektronicznej rejestracji internetowej.
5.Kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych obowiązuje ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły , które składają w szkole pierwszego wyboru.

§2.

1.Ustala się następujące terminy składania przez kandydatów podań o przyjęcie:
1.1 do szkół ponadgimnazjalnych : od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie do wybranych szkół. Kandydaci składają jedynie podanie do szkoły pierwszego wyboru.

2.Ustala się następujące terminy rekrutacji:

2.1 Szkoły ponadgimnazjalne. :

a) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

b) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy: do 27 czerwca 2018 r.
c) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 29 czerwca 2018 r. 12.00

d) Wydanie przez szkołę  skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły : do 3 lipca 2018 r.

d) Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: do 9 lipca 2018 r.

e) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych  : 10 lipca 2018 r. godz. 12.00

§3.

1.O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły średniej decyduje łączna liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych za :
-1.1 wyniki egzaminu przeprowadzanego na zakończenie nauki w gimnazjum
-1.2 szkolne osiągnięcia ucznia w trakcie nauki w gimnazjum, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum
-1.3 oceny wybranych zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie końcowym gimnazjum

2.Maksymalna liczba punktów , o której mowa w ust. 1 p. 1.1 wynosi 100 pkt.
3.Maksymalna łączna liczba punktów uzyskana za elementy wymienione w p. 1.2 i 1.3 wynosi 100 pkt, w tym za elementy wymienione w p. 1.2 kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt. przy czym:
a)za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt
b)za udział w konkursach i zawodach max 18 pkt
c) za osiagniecia w zakresie aktywnosci społecznej mx 3pkt

4.Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji według odpowiednich wzorów , uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

§4.

1.Przyjmuje się następujący sposób punktacji za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum:

ocena celujący – 18 punktów
ocena bardzo dobry – 17 punktów
ocena dobry – 14 punktów
ocena dostateczny – 8 punktów
ocena dopuszczający – 2 punkty

2. Ustala się wykaz przedmiotów , z których uzyskane na świadectwie oceny przelicza się na punkty :

Technikum  i Branżowa Szkoła 1 Stopnia:

– język polski

– matematyka

– I najlepszy wynik z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

– II najlepszy wynik z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

 

 

 

 1. Maksymalna liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum wynosi 72 pkt .§5.

  1.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają :

  A/ sieroty i wychowankowie domów dziecka,
  B/ kandydaci o wyjątkowych zdolnościach , którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki.
  C/ kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

  2.Laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i ponadwojewódzkiego, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej przyjmowani co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów o których mowa w §3, §4 i §5

  §6

  Kandydatom przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

 

 1. Maksymalna liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum wynosi 72 pkt .§5.1.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają :A/ sieroty i wychowankowie domów dziecka,
  B/ kandydaci o wyjątkowych zdolnościach , którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki.
  C/ kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

  2.Laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i ponadwojewódzkiego, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej przyjmowani co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów o których mowa w §3, §4 i §5

  §6

  Kandydatom przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.


Skip to content