18
LUT
2021

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNEJ

REGULAMIN  SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNEJ
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie
w Tuchowie

(w sprawie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa – Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60), ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996),
  2. § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
 • 1.
 1. Regulamin określa zasady i tryb przyjmowania kandydatów do szkół wchodzących w skład CKZiU w Tuchowie.
 2. Określenie „szkoła ponadpodstawowa” używane w regulaminie oznacza: 5-letnie technikum na podbudowie szkoły podstawowej oraz 3-letnią branżową szkołę I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej.
 3. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowej mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 4. Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dokonują elektronicznej rejestracji internetowej.
 5. Kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych obowiązuje ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły, które składają w szkole pierwszego wyboru.

 

 • 2.
 1. Ustala się następujące terminy składania przez kandydatów podań o przyjęcie
  do szkół publicznych ponadpodstawowych dla absolwentów szkoły podstawowej: od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków                            o przyjęcie do wybranych szkół. Kandydaci składają jedynie podanie do szkoły pierwszego wyboru. Wniosek powinien być podpisany przez co najmniej jednego rodzica.
 2. Ustala się następujące terminy rekrutacji:
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00.
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  do 21 lipca 2021 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: do 22 lipca 2021 r.
 6. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły: od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum              i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: od 23 lipca  do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych: 2 sierpnia 2021 r. – do godz. 14.00.

 

 • 3.
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje łączna liczba

punktów rekrutacyjnych uzyskanych za:
-1.1 wyniki egzaminu przeprowadzanego na zakończenie nauki w szkole podstawowej,
-1.2 szkolne osiągnięcia ucznia w trakcie nauki w szkole podstawowej, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły,
-1.3 oceny wybranych zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie końcowym szkoły podstawowej.

 1. Maksymalna liczba punktów, o której mowa w ust. 1 p. 1.1, wynosi 100 pkt.
  3. Maksymalna łączna liczba punktów uzyskana za elementy wymienione w p. 1.2 i 1.3 wynosi 100 pkt, w tym za elementy wymienione w p. 1.2 kandydat może uzyskać:
  a) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
  b) za udział w konkursach i zawodach – max 18 pkt,
  c) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – max 3 pkt.
 2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji według odpowiednich wzorów, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
 • 4.
 1. Przyjmuje się następujący sposób punktacji za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

ocena celujący – 18 punktów
ocena bardzo dobry – 17 punktów
ocena dobry – 14 punktów
ocena dostateczny – 8 punktów
ocena dopuszczający – 2 punkty

 1. Ustala się wykaz przedmiotów, z których uzyskane na świadectwie oceny przelicza się na punkty:

technikum i branżowa szkoła I stopnia:

– język polski

– matematyka

– I najlepszy wynik z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

– II najlepszy wynik z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

 

 1. Maksymalna liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wynosi 72 pkt.

 

 • 5.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

A/ sieroty i wychowankowie domów dziecka,
B/ kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program       lub tok nauki.
C/ kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i ponadwojewódzkiego, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej   z co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie            od kryteriów, o których mowa w §3, §4 i §5.
 • 6.

Kandydatom przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

 

REGULAMIN DO POBRANIA

zarzadzenie_16marca

Powered by WordPress Popup